Ja ongi tarvis veidi rohkem hoolida! Ja näha enda kõrval seismas teist ... Siis kui ei jaksa, tuleb ainult uskuda, et rõõm mis tuleb, tuleb südameist.

(Koeru Hooldekeskuse hümn (M. Olesk, T. Kristal)

Info.

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus Ida 2, Koeru alevik, 73001 Järvamaa Infolaud Tel: 555 31 130 e-mail: info@koeruhk.ee arveaadress: koeruhk@e-arvetekeskus.eu

Rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel.

Rehabilitatsiooniteenusest

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Teenuse käigus koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan, kus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid keskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Tegeletakse puudega inimeste individuaalse nõustamisega erinevatel teemadel, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut ja kohanemist. Eelduseks on inimese tahe ja aktiivsus rehabiliteerimisprotsessis osalemiseks. Tulemuseks on muutused elukvaliteedis ja iseseisva toimetuleku paranemine.

Sihtgrupid, kellele hooldekeskuses rehabilitatsiooniteenust osutatakse:

• puude raskusastet taotlevatele täiskasvanutele;
• puudega  täiskasvanutele rehabilitatsiooniplaani alusel;
• psüühilise erivajadusega inimestele (vanuses16-aastast kuni vanaduspensionile jäämiseni, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40%).

Hooldekeskuses osutatavad rehabilitatsiooniteenused:

1. Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine ehk rehabilitatsiooniplaani koostamine
Rehabilitatsiooniplaani koostamisel vestleb iga rehabilitatsioonimeeskonna spetsialist kliendiga eraldi. Vestlused võtavad kokku aega umbes viis tundi. Vajadusel kaasame plaani koostamisse võrgustikuliikmeid ning korraldame lisauuringuid. Rehabilitatsiooniplaani kirjutatakse kliendi enda sõnastatud eesmärk ja meeskonnatööna koostatakse tegevuskava. Tegevuskava koosneb kliendi püstitatud eesmärgi saavutamiseks vajalikest tegevustest ja teenustest. Rehabilitatsiooniteenuste kõrval on tegevuskavas soovitused ja teistest allikatest (haigekassa, omavalitsus, töötukassa jm) rahastatavad teenused.
2. Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine ja tulemuste hindamine
Rehabilitatsioonispetsialisti poolt kliendi juhendamine tegevuskavas olevate teenuste t�itmiseks.
3. Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine
Kliendi eesmärgi saavutamiseks teeme vajadusel lisahindamise ja täiendame tegevuskava.
4. Füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupis)
Füsioteraapia eesmärk on kehaliste harjutuste ja asendusravi abil täielikult või osaliselt taastada tugiliikumisaparaadi või organite funktsionaalne võimekus, et inimene saaks paremini hakkama tavalises elu- ja töökeskkonnas. Eesmärgi saavutamiseks kasutavad füsioterapeudid erinevaid meetodeid - nõustamist, liikumisravi, terapeudilist harjutust, individuaalseid harjutusprogramme jms.
5. Tegevusterapeudi teenus (individuaalne ja grupis)
Tegevusterapeudi teenus on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus.
6. Psühholoogi teenus (individuaalne, perele ja grupis)
Psühholoogi teenus võib koosneda nii psühholoogilisest nõustamisest, mille eesmärk on rehabilitatsiooniplaanis määratletud eesmärkide saavutamine, peamiselt kliendi psüühilise seisundi ja/või toimetuleku säilitamine või parandamine ning psühhoteraapiast, mille eesmärk on psüühilise seisundi ja/või toimetuleku säilitamine või parandamine vastavalt rehabilitatsiooniplaanis näidatud eesmärgile.
7. Sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne ja perenõustamine)
Sotsiaalnõustamise eesmärk on kliendi toetamine erinevate sotsiaalsete probleemide lahendamisel. Sotsiaalnõustamise kaudu aitab sotsiaaltöötaja kliendil mõista oma olukorda, jõuda otsusele ja leida vajalikke ressursse. Ta teavitab klienti ja tema võrgustikuliikmeid võimalustest ning toetab kliendi sotsiaalsete toimetulekuoskuste arengut.
8. Majutusteenus (sh tasuta hommiku-, lõuna- ja õhtusöök)
Majutusteenust osutame hooldekeskuses. Toad on 1- ja 2-kohalised. Kõrvalabivajaduse korral võimalik hooldusteenus. Hooldekeskus ei kindlusta rehabilitatsiooniteenusel viibijat abi-ja hooldusvahendite ning ravimitega, need peavad kliendil endal kaasas olema. 

Hind: Rehabilitatsiooniteenuse eest tasub Sotsiaalkindlustusamet
 

Rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad spetsialistid:

  • sotsiaaltöötaja
  • arst
  • õde
  • füsioterapeut
  • tegevusterapeut
  • psühholoog
  • psühhiaater
  • logopeed


Mida teha rehabilitatsiooniteenusele saamiseks?

1. Rehabilitatsiooniteenuse saamiseks tuleb t�ita rehabilitatsiooniteenuse taotlus, mille vorm on k�ttesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel rubriigis „Blanketid/rehabilitatsiooniteenuse blanketid” ja Sotsiaalministeeriumi kodulehek�ljel rubriigis „Puudega inimesele/sotsiaalteenused puudega inimesele/rehabilitatsioon” ning k�ikides pensioniametites. T�idetud taotlus saata posti teel v�i viia elukohaj�rgsesse pensioniametisse. Samuti v�ib taotluse t�ita pensioniameti klienditeeninduses.

Taotlusele tuleb lisada koopia isikut t�endavast dokumendist. Ps��hilise erivajadusega inimesed esitavad lisaks perearsti v�i eriarsti saatekirja (v�ljav�te haigusloost v�i tervisekaardist) rehabilitatsiooniteenusele suunamiseks ning perearsti v�i eriarsti t�endi somaatiliste haiguste, sh nakkushaiguste, esinemise kohta. Kui taotluse t�idab isiku seaduslik esindaja, siis on vaja esitada ka tema esindus�igust t�endava dokumendi koopia. Taotlust ei pea t�itma isikud, kes suunatakse rehabilitatsiooniteenusele ekspertarsti otsusel seoses puude raskusastme m��ramisega.

2. Suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele saadetakse isikule t�hitud kirjana taotluses m�rgitud aadressil. Koos suunamiskirjaga saadetakse teenuste loetelu, milles on m�rgitud isikul suunamiskirja v�ljastamise kuup�eva seisuga rehabilitatsiooniteenuse saamiseks kasutada olevad vabad vahendid ning rehabilitatsiooniteenuse osutajate nimekiri, milles on m�rgitud iga rehabilitatsiooniasutuse kohta kontaktandmed, osutatavad teenused ja j�rjekord sihtgruppide kaupa. Inimesel on �igus valida, millisesse rehabilitatsiooniasutusse ta teenusele l�heb. Selleks peab ta sobiva asutusega ise �hendust v�tma 21 p�eva jooksul ja aja kokku leppima.

3. Teenuse osutaja registreerib tema poole p��rdunud isiku teenuse j�rjekorda. P�rast rehabilitatsiooniteenuse osutamist koostab rehabilitatsiooniasutus osutatud teenuste kohta arve. Teenuse saaja (v�i tema seaduslik esindaja) kinnitab oma allkirjaga, et arves m�rgitud teenuseid on osutatud.

4. Kui rehabilitatsiooniasutus asub teises vallas v�i linnas, siis riik kompenseerib s�idukulud rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohta ja rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohast isiku elukohta nii rehabilitatsiooniteenuse saajale kui vajadusel tema saatjale (abikaasale, isiklikule abistajale v�i hooldajale), m�lemale maksimaalselt  41,55 eurot  - mis teeb kokku maksimaalselt 83,10 eurot aastas. S�idukulude h�vitamiseks on vajalik esitada vabas vormis taotlus elukohaj�rgsele pensioniametile p�rast rehabilitatsiooniteenuse saamist.

Taotluses tuleb m�rkida j�rgmised andmed:
1) rehabilitatsiooniteenust saanud isiku nimi ja isikukood v�i s�nniaeg, postiaadress ja telefoninumber,
2) vajadusel rehabilitatsiooniteenust saanud isiku esindaja nimi ja isikukood v�i s�nniaeg, postiaadress ja telefoninumber,
3) Sotsiaalkindlustusameti v�ljastatud rehabilitatsiooniteenuse suunamiskirja number;
4) arvelduskonto number, kuhu h�vitis kantakse;
5) andmed rehabilitatsiooniteenuse osutamisega seotud s�idukulude tekkimise kohta (l�htekoht, sihtkoht, l�bitud vahemaa kilomeetrites jm);
6) taotlusele lisatud s�idukulu t�endavate dokumentide loetelu.
Taotlusele lisada s�idukulu t�endavad dokumendid – s�idupiletid, bensiiniostu t�ekid, taksoarved vm.
 

Lisainformatsiooni rehabilitatsiooniteenuste kohta saab Sotsiaalministeeriumi kodulehek�ljelt www.sm.ee  ja Sotsiaalkindlustusameti kodulehek�ljelt www.ensib.ee.
Registreeri teenusele v�i k�si lisainformatsiooni rehabilitatsiooniteenuste kohta hooldusosakonna juhatajalt Anneli Eelmaa telefonil 383 9202 v�i e-postil: anneli.eelmaa@koeruhk.ee.