Ja ongi tarvis veidi rohkem hoolida! Ja näha enda kõrval seismas teist ... Siis kui ei jaksa, tuleb ainult uskuda, et rõõm mis tuleb, tuleb südameist.

(Koeru Hooldekeskuse hümn (M. Olesk, T. Kristal)

Info.

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus Ida 2, Koeru alevik, 73001 Järvamaa Infolaud Tel: 555 31 130 e-mail: info@koeruhk.ee arveaadress: koeruhk@e-arvetekeskus.eu

Kliendi meelespea

Õigused
Hooldekeskuse kliendina on Sinul õigus:
1) olla koheldud väärikuse, lugupidamise ja viisakusega;
2) saada abi toimingutes, millega ise ei tule toime;
3) kutsuda enda juurde vabal ajal külalisi või ise külla minna;
4) kasutada isiklikke riideid ja kaasatoodud esemeid eelneval kokkuleppel;
5) tutvuda oma isiklikus toimikus oleva informatsiooniga;
6) küsimuste korral pöörduda oma osakonna töötajate, hooldekeskuse juhtkonna või hooldekeskusest väljaspool olevate ametkondade poole.

Kohustused
Hooldekeskuse  kliendina oled  kohustatud:
1) suhtuma kaasklientidesse heasoovlikult;
2) hoidma puhtust ja korda;
3) hoidma ja kasutama säästlikult hooldekeskuse vara;
4) asjade või esemete kadumisel teatama sellest koheselt;
5) suitsetama ainult selleks ettenähtud ruumides või õues;
6) hoiduma tegudest, mis kahjustavad hooldekeskuse mainet;
7) teatama oma hooldajale, kui lahkud hooldekeskusest väljapoole.

Keelatud on:
1) lärmakas käitumine ja teiste klientide põhjendamatu tülitamine;
2) teistesse osakondades ja tubadesse sisenemine pärast kella 20.00;
3) üleriietes ja jalatsitega voodis lamamine;
4) toas toidu valmistamine ja kiiresti riknevate toiduainete hoidmine;
5) suitsetamine toas;
6) hooldekeskuse vara viimine ühest ruumist teise või hooldekeskusest välja ilma loata;
7) toas pesu pesemine ja kuivatamine;
8) hasartmängude mängimine raha ja esemete peale;
9) raha ja esemete laenamine;
10) tubades koduloomade pidamine;
11) keelatud esemete ja ainete kasutamine, hoidmine ning tarvitamine.

Keelatud esemed ja ained (sh isevalmistatud):
1) alkohoolsed joogid;
2) narkootilised ained;
3) psühhotroopsed ained;
4) külmrelvad;
5) tulirelvad;
6) lõhkeained;
7) pürotehnika;
8) isevalmistatud elektriseadmed.

Kaebuste ja ettepanekute esitamine
1. Kaebusi ja ettepanekuid (sh tänu) võid esitada nii suuliselt kui kirjalikult:
-  suuliselt igapäevaste probleemide koheseks lahendamiseks pöördu oma osakonna töötajate poole;
-  kirjalikuks esitamiseks kasuta selleks ettenähtud blanketti. Blanketid on kättesaadaval osakonnas ja infolauas.
2. Kirjalik kaebus või ettepanek aseta oma osakonnas asuvasse postkasti.
3. Postkasti tühjendab hooldekeskuse vastutav töötaja 1 kord nädalas ning registreerib laekunud pöördumised.
4. Vastuse pöördumisele saad Sinule sobival viisil 10 tööpäeva jooksul alates registreerimisest.
5. Anonüümsetele pöördumistele pole võimalik vastata.

Kliendi vastutus
1. Hooldekeskuses kehtestatud korra järgimise eest vastutab klient isiklikult. Osakondade hooldustöötajad ja sisevalvetöötajad vastutavad korrast kinnipidamise eest oma tööloleku ajal.
2. Korra teadlikul rikkumisel kliendi poolt rakendab hooldekeskuse juhtkond järgmisi mõjutusvahendeid:
2.1. suuline märkus;
2.2. juhataja korraldusega noomitus;
2.3. juhataja korraldusega noomitus koos kliendi ülalpidamislepingu lõpetamise hoiatusega, millest informeeritakse lepingupartnerit (omavalitsus või lähedane);
2.4. pöördumine politsei poole korra kindlustamiseks;
2.5. hooldekeskusest väljakirjutamine.
3. Mõjutusvahendite rakendamisel lisatakse vastav kirjalik dokument kliendi isiklikku toimikusse.
4. Kodukorra rikkumisel, mis tulenes probleemidest kliendi vaimses seisundis või tema tervisliku seisundi järsust halvenemisest, kasutab hooldekeskuse meditsiinipersonal õigusaktidega lubatud meditsiinilisi vahendeid, sealhulgas järgmisi eraldusmeetmeid:
4.1. Vältimatu psühhiaatriline esmaabi tagatakse psüühikahäirega isikule, kui abita jätmine ohustab otseselt isiku enda või teiste isikute elu, tervist, turvalisust:
4.1.1. psühhiaatri/perearsti konsultatsioon telefoni teel meditsiiniliste vahendite rakendamiseks;
4.1.2. kiirabi väljakutse.
4.2. eraldamine teistest klientidest kuni 3 tunniks;
4.3. toimetamine ravile psühhiaatriahaiglasse.