Ja ongi tarvis veidi rohkem hoolida! Ja näha enda kõrval seismas teist ... Siis kui ei jaksa, tuleb ainult uskuda, et rõõm mis tuleb, tuleb südameist.

(Koeru Hooldekeskuse hümn (M. Olesk, T. Kristal)

Info.

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus Ida 2, Koeru alevik, 73001 Järvamaa Infolaud Tel: 555 31 130 e-mail: info@koeruhk.ee arveaadress: koeruhk@e-arvetekeskus.eu

Hooldekeskusesse vastuv�tmine

1. Alalisele hooldamisele (täisealiste ööpäevaringne hooldusteenus ja erihooldusteenus) hooldekeskusesse võetakse vastu ööpäevaringselt kõrvalabi vajavaid täisealisi inimesi.

2. Ajutisele hooldamisele hooldekeskuses võetakse vastu isikuid, kelle seadusjärgne ülalpidaja mõjuval põhjusel konkreetse ajavahemiku vältel (mitte vähem kui üks kalendrikuu ja mitte kauem kui kuus kalendrikuud ühe aasta jooksul) ei ole suuteline talle perekonnaseadusega määratud kohustusi täitma.

3. Hooldusraviteenusele  või koduõendus-hooldusteenusele võetakse patsiente järjekorda perearsti suunamiskirja alusel. Eelneva kokkuleppe ja vabade kohtade olemasolu korral otsustab ravile vastuvõtmise arst.

4. Vajalikud dokumendid hooldekeskusesse alaliselt elama asumiseks võetakse vastu hooldusosakonnas. Vajalikud dokumendid on:
4.1. isiku sooviavaldus või tema seadusliku esindaja sooviavaldus suunatava isiku hooldekeskusesse elama asumiseks;
4.2. kehtiv Eesti kodaniku pass või ID-kaart või võlismaalase pass koos kehtiva elamisloaga;
4.3. väljavõte haigusloost;
4.4. perearsti tõend.

5. Täisealiste ööpäevaringsele hooldusteenusele asumiseks sõlmitakse leping omavalitsuse ja/või kliendiga ülalpidamis- ja majanduskulude tasumise kohta. Teenuste eest tasub klient oma elatusrahast vastavalt lepingule, mis on sõlmitud kliendi ja omavalitsuse vahel. Teenuse kogumaksumuse, vastavalt hooldekeskuse ja omavalitsuse vahel sõlmitud lepingule, tasub omavalitsus.

6. ööpäevaringsele erihooldusteenusele  või toetatud elamise teenusele  vastuvõtmine toimub  Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel. Teenuse osutamisega seotud tegevuskulude katmine toimub Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu alusel riigieelarvest. Majutuskulude ja toitlustamise eest tasub hooldusele tulnud klient ise. Omaosaluse maksimaalne maksumus kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Teenuse osutamise aluseks on hooldekeskuse ja kliendi või tema seadusliku esindaja vahel sõlmitud kirjalik kokkulepe omaosaluse tasumise kohta - majutusleping.  

7. Kliendi paigutamine tuppa toimub hooldekeskuse vastutava töötaja poolt vastavalt kliendi tervislikule seisundile, erivajadusele, eale ja olemasolevatele võimalustele.

8. Kliendile kuuluvad suuremad rahasummad ja väärtpaberid ning väärisesemed saab soovi korral anda hoiule sotsiaaltöötaja kätte. Hooldekeskus ei vastuta nende kadumise eest tubades.

9. Uute klientide vastuvõtt hooldekeskusesse toimub esmaspäevast reedeni kell 09.00-16.00