Ja ongi tarvis veidi rohkem hoolida! Ja näha enda kõrval seismas teist ... Siis kui ei jaksa, tuleb ainult uskuda, et rõõm mis tuleb, tuleb südameist.

(Koeru Hooldekeskuse hümn (M. Olesk, T. Kristal)

Info.

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus Ida 2, Koeru alevik, 73001 Järvamaa Infolaud Tel: 555 31 130 e-mail: info@koeruhk.ee arveaadress: koeruhk@e-arvetekeskus.eu

Hooldekeskusest lahkumine

1. Isik arvatakse hooldekeskuse klientide nimekirjast välja:
1.1. isiku või tema seadusliku esindaja avalduse alusel;
1.2. suunamisotsuses toodud tähtaja lõppemisel (erihooldusteenus, toetatud elamise teenus);
1.3. kohtuotsuse alusel kinnipidamiskohta või psühhiaatriahaiglasse sundravile paigutamisel;
1.4. kui klient ei täida lepinguga endale võetud kohustusi ja ei pea kinni kehtestatud kodukorrast;
1.5. kliendi surma korral.

2. Klient võib lahkuda ajutiselt hooldekeskusest vanemhooldaja ja vanemõe või sotsiaaltöötaja loal sellekohase kirjaliku avalduse alusel, mille kinnitab hooldekeskuse juhataja. Äraminek puhkepäevadel tuleb kooskõlastada osakonna hooldustöötajaga nädala sees.

3. Kliendi ajutise lahkumise korral hooldekeskusest (koju või sugulaste juurde) hakatakse toiduraha tagasi maksma alates kuuendast päevast. Vähem ära oldud aja eest või raviasutuses viibimise aja eest toiduraha tagasi ei maksta.

4. Hooldekeskusest alaliseks lahkumine toimub kliendi või tema seadusliku esindaja avalduse ja ülalpidamise- või majutuslepingu lõpetamise alusel.

5. Erihooldusteenuse või toetatud elamise teenuse võib lõpetada, kui: 
5.1. suunamisotsuses toodud tähtaeg lõpeb;
5.2. isik ei soovi teenust suunamisotsuses märgitud tähtaja lõpuni omal soovil;
5.3. isik ei kasuta teenust kauem kui 2 kuud järjest, v.a. statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise korral;
5.4. teenuse osutaja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud leping lõppeb;
5.5. erihoolekandeteenust või toetatud elamise teenust saav isik sureb.

6. Täisealiste ööpäevaringse hooldusteenuse lepingu lõpetamisest on asjast huvitatud pool kohustatud hooldekeskusele ette teatama kirjalikult vähemalt üks kuu.

7. Lahkumisel antakse kliendile või tema esindajale üle kliendi isiklikud riided ja esemed, hoiule antud väärtesemed, raha ning dokumendid.