Dementsuse arenduskeskus

Arenduskeskuse tegevuse eesmärgiks on tõsta Eestis teadlikkust ja kompetentsi dementsussõbraliku hoolduse pakkumisel ja keskkonna kohandamisel. Samuti laiendada hea praktika rakendamist teistele dementsusega inimestele teenuseid osutavatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele jt valdkonnaga seotud osapooltele.

2020. aastal valmis Sotsiaalministeeriumi toetuse abil koolitus- ja arenduskeskuse füüsiline keskkond, misläbi  alates 1.01.2021 Sihtasutus Koeru Hooldekeskus:

– saab tagada dementsusega inimestele ja nende lähedastele mõeldud sotsiaal-hoolekandeteenuste kvaliteedi ja tulemuslikkuse (dementsuse osakondades pakuvad teenust vastava koolituse läbinud töötajad, kes on piloteerinud uudseid dementsusspetsiifilisi abivahendid ja oskavad neid kasutada) ning tõusnud on üldine ühiskondlik teadlikkus dementsusega seotud teenustest ja toimetulekuvõimalustest (sh ennetus- ja tegelusvõimalused);

– saame panustada dementsusspetsiifiliste teenuste kvaliteedi parandamisse Eestis läbi sihtrühmaga töötavate ja/või töös kokku puutuvate spetsialistide erialase ja metodoloogilise pädevuse kasvu;

– pakutava koolituse või praktikat läbivatel inimestel (valdkonna spetsialistidel jt sihtrühma inimestel) on olemas dementsusspetsiifilised teadmised ja oskused (tõusnud on üldine teadlikkus, teatakse valdkonnas toimetulekuvõimalusi, sh abi saamise võimalusi (spetsialistid, kodus hooldamine ja igapäevane toimetulek, testitud abivahendid) .

2021. a planeeritud tegevused:

Koostatud on koolituskavad erinevate koolituste läbiviimiseks erinevatele sihtrühmadele.

Jätkata koostööd Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudiga seoses uue õppekava, innovaatilised lahendused sotsiaaltöös, koostamisega.

Koostöös Dementsuse Kompetentsikeskusega on koostatud esialgne tegevuskava 2021. aastaks. Maikuuks on planeeritud koostöös Võrumaa hoolduskoordinatsiooni projekti inimestega koolitus „Tehnoloogiad ja abivahendid hoolduses“. Mais-juunis toimuval dementsuse valdkonna tehnoloogiate teemalisel konverentsil tutvustame meie lahendusi.

Võtame vastu stažööre teistest hoolekandeasutustest ja kohalikest omavalitsustest koostöös Dementsuse Kompetentsikeskusega.

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus on saanud 2020. aastal dementsusesõbraliku asutuse märgise ning Järvamaa aasta õppijasõbraliku tööandja tunnustuse. 2019. aastal võitsid dementsusega inimeste osakonna töötajad üleriigilised hooldustöötajate kutsevõistlused nii individuaalselt kui meeskondlikult. Hooldekeskuses on neli töötajat läbinud dementsuse valdkonna sisekoolitajate väljaõppe Tervise Arengu Instituudis ning osaletud on erinevatel valdkondlikel koolitustel ja kursustel.

Dementsuse arendus- ja koolituskeskuse valmimist toetas Sotsiaalministeerium

Ergonoomiakuu - Tööelu.ee