Dementsuse arenduskeskus

2020. aastal valmis Sotsiaalministeeriumi toetuse abil koolitus- ja arenduskeskuse füüsiline keskkond, misläbi  alates Sihtasutus Koeru Hooldekeskus:

– saab tagada dementsusega inimestele ja nende lähedastele mõeldud sotsiaal-hoolekandeteenuste kvaliteedi ja tulemuslikkuse (dementsuse osakondades pakuvad teenust vastava koolituse läbinud töötajad, kes on piloteerinud uudseid dementsusspetsiifilisi abivahendid ja oskavad neid kasutada) ning tõusnud on üldine ühiskondlik teadlikkus dementsusega seotud teenustest ja toimetulekuvõimalustest (sh ennetus- ja tegelusvõimalused);

– saame panustada dementsusspetsiifiliste teenuste kvaliteedi parandamisse Eestis läbi sihtrühmaga töötavate ja/või töös kokku puutuvate spetsialistide erialase ja metodoloogilise pädevuse kasvu;

– pakutava koolituse või praktikat läbivatel inimestel (valdkonna spetsialistidel jt sihtrühma inimestel) on olemas dementsusspetsiifilised teadmised ja oskused (tõusnud on üldine teadlikkus, teatakse valdkonnas toimetulekuvõimalusi, sh abi saamise võimalusi (spetsialistid, kodus hooldamine ja igapäevane toimetulek, testitud abivahendid) .

2021. aastal viidi koolitus- ja arenduskeskuses ellu järgmised tegevused:

Koostati koolituskavad erinevate koolituste läbiviimiseks erinevatele sihtrühmadele.

Jätkati koostööd Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudiga seoses uue õppekava, innovaatilised lahendused sotsiaaltöös, koostamisega.

Koostöös MTÜ Elu Dementsusega osaleti projekti Dementsuse Kompetentsikeskus tegevustes. Võrumaa hoolduskoordinatsiooni projekti inimestega toimus koolitus „Tehnoloogiad ja abivahendid hoolduses“. Mais-juunis toimuval dementsuse valdkonna tehnoloogiate teemalisel konverentsil tutvustasime meie lahendusi.

Võtame jooksvalt vastu stažööre teistest hoolekandeasutustest ja kohalikest omavalitsustest.

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus on saanud 2020. aastal dementsusesõbraliku asutuse märgise ning Järvamaa aasta õppijasõbraliku tööandja tunnustuse. 2019. aastal võitsid dementsusega inimeste osakonna töötajad üleriigilised hooldustöötajate kutsevõistlused nii individuaalselt kui meeskondlikult. Hooldekeskuses on kolm töötajat läbinud dementsuse valdkonna sisekoolitajate väljaõppe Tervise Arengu Instituudis ning osaletud on erinevatel valdkondlikel koolitustel ja kursustel.

Dementsuse arendus- ja koolituskeskuse valmimist toetas ja Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevust rahastab Sotsiaalministeerium.

Ergonoomiakuu - Tööelu.ee

 

Skip to content