Erihoolekandeteenused

Ööpäevaringne erihoolekandeteenus, sh. ööpäevaringne erihoolekandeteenus liitpuudega isikutele

 

Teenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetulekuvõime säilitamine ja arendamine ning turvalise elukeskkonna tagamine teenuse osutaja ruumides.

 

Kes saab teenust kasutada?

 

Täisealine:
– kellel on tuvastatud raske või sügav puue
– kellel on töövõime kaotus vähemalt 80% või tuvastatud puuduv töövõime
– kellele ei saa abi osutada teiste sotsiaalteenustega ja eks ei kasuta teisi erihoolekandeteenuseid
– kes vajab abi enese eest hoolitsemisel ega tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks olulisel määral pidevat kõrvalabi ja juhendamist.

Mida teenusel tehakse? Ööpäevaringse erihoolekandeteenuse kasutajad elavad teenuse osutaja ruumides koduseks
kujundatud keskkonna ning tegevusjuhendaja aitab ja juhendab neid:
– sotsiaalsete suhete  loomisel, säilitamisel ja arendamisel
– aja planeerimisel
– vaba aja sisustamisel
– avalike teenuste kasutamisel
– õppimise võimaluste leidmisel ja õppimise juures
– igapäevaelu oskuste arendamisel, kaasates inimesi arendavatesse tegevustesse.

 

Inimest toetatakse ja abistatakse hooldustoimingutes ning kõigis kõrvalabi vajavates igapäevaelu tegevustes. Teenuse ajal tagatakse inimesele raviskeemi järgimine.
Vajadusel tagatakse inimesele transport tervishoiu-, sotsiaal- ja muudele avalikele teenustele jõudmiseks. Samuti toetatakse hooldustoimingute tegemisel ja tagatakse iseseisva õendusabi teenuse kättesaadavus.

 

Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades ostetakse temaga koostöös hügieenitarbed, riided, voodipesu ja tagatakse nende hooldus. Vajadusel on teenuse osutaja poolt ka käsimüügiravimid, meditsiinitarvikud ja inkontinentsitooted ning naha kaitse ja puhastamise vahendid.

Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse ööpäevaringselt teenuse osutaja ruumides.

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest.
/allikas: Sotsiaalkindlustusamet/

Liitpuue

 

Ööpäevaringne erihooldusteenus raske ja sügava liitpuudega isikutele

Teenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku säilitamine ja arendamine ning turvalise elukeskkonna tagamine teenuse
osutaja ruumides.
Kes saab teenust kasutada?
Täisealine:
 kellel on raske või sügav vaimne alaareng ja lisaks struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mille alusel on
määratud puue
 kellel on tuvastatud sügav puue
 kellel on töövõimekaotus vähemalt 90% või tuvastatud puuduv töövõime ( tööealisel)
 kes vajab abi enese eest hoolitsemisel ja ei tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks olulisel määral pidevat
kõrvalabi ja juhendamist
 kellele ei saa abi osutada sotsiaalteenustega ja kes ei kausta teisi erihoolekandeteenuseid
Mis teenusel tehakse? Ööpäevaringse erihoolekandeteenuse kasutajad elavad teenuse osutaja ruumides koduseks
kujundatud keskkonnas ning tegevusjuhendaja aitab ja juhendab neid:
 sotsiaalset suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel
 aja planeerimisel
 vaba aja sisustamisel
 avalike teenuste kasutamisel
 õppimise võimaluste leidmisel ja õppimise juures
 igapäevaelu  oskuste arendamisel, kaasates inimesi arendavatesse tegevustesse
Inimest toetatakse ja abistatakse hooldustoimingutes ning kõigis kõrvalabi vajavates igapäevaelu tegevustes. Teenuse ajal
tagatakse inimesele määratud raviskeemi järgimine.
Vajadusel tagatakse inimesele transport tervishoiu-, sotsiaal- ja muudele avalikele teenustele jõudmiseks. Samuti toetatakse
hooldustoimingute tegemisel ja tagatakse iseseisva õendusabi teenuse kättesaadavus.
Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades ostetakse temaga koostöös hügieenitarbed, riided, voodipesu ja tagatakse
nende hooldus. Vajadusel on teenuse osutaja poolt käsimüügiravimid, meditsiinitarvikud ja inkontinentsitooted ning naha
kaitse ja puhastamise vahendid.
Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse ööpäevaringselt teenuse osutaja ruumides.

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest.
/Allikas: Sotsiaalkindlustusamet/

Igapäevaelu toetamise teenus

päeva- ja nädalahoiuteenusena

/ allikas: Sotsiaalkindlustusamet/

Teenus on mõeldud inimesele

  • kellel on diagnoositud muu täpsustatud intellektihäire (diagnoosi kood F78) või täpsustamata intellektihäire (diagnoosi kood F79), raske või sügav intellektihäire (diagnoosi koodid F72-F73), kellel on suur hooldusvajadus, vajab pidevat kõrvalabi igapäevaeluga seotud tegevustes ning pole ise võimeline sooritama enese hooldusega seotud tegevusi. Seetõttu vajavad nad lisaks tavapärastele igapäevaelu toetamise tegevustele veel ka suurt hooldust, pidevat kõrvalabi või püsivat igapäevaste tegevuste üle võtmist tegevusjuhendaja poolt.
  • kellel on mõõdukas intellektihäire (diagnoosi kood 71) ja kes vajavad suures mahus järelvalvet ning kõrvalabi igapäevaelu toimingute tegemistel, kuid neil ei ole suurt hooldusvajadust.

Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele vajalikku kõrvalabi igapäevaelu tegevustes, võimaldades jätkata elamist koduses keskkonnas ja lükata edasi ööpäevaringselt hoolekandeasutusse elama asumist. Samuti vähendatakse lähedaste hoolduskoormust ja toetatakse nende töötamist ning osalemist ühiskonnaelus.

Mida teenusel tehakse? 

  • Inimest juhendatakse ja abistatakse hooldustoimingutes, hügieenitoimingutes ja eneseteenindamisel ( nt riietumisel, mähkmete ja hügieenisidemete vahetamisel, pesemisel, toitmisel).
  • Lisaks juhendatakse ja abistatakse  sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja planeerimisel, vaba aja ja huvitegevustes osalemisel ning päeva sisustamisel, viiakse läbi tugigruppide tegevusi ja toetatakse nendes osalemisel.
  • Teenusel kujundatakse ja arendatakse inimese igapäevaelu oskusi vastavalt tema võimekusele. Samuti võimaldatakse töösarnaseid võimetekohaseid tegevusi. Vajadusel nõustatakse teenusel inimese lähedasi tema tervise ja käitumisega seotud eripäradest.
  • Vastavalt teenusel viibimise ajale tagatakse teenuse osutaja poolt igapäevaselt ka toitlustamine ja ööbimise võimalus.

Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse päevasel ajal kuni 10 tundi, vajadusel terve ööpäev. Ühes kuus on võimalik teenust kasutada kuni 23 (öö)päeva.

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub teenusel pakutava toitlustamise ja vajalike hooldusvahendite eest. Kasutades teenust ööpäevaringselt tasutakse ka ööbimisega seotud kulud.