Haiglates ja hoolekandeasutustes külastuspiirangu kehtestamine

Haiglates ja hoolekandeasutustes külastuspiirangu kehtestamine

17.05.2020 Terviseameti üldkorraldusest nr 1.1.-1/20/27  Haiglates ja hoolekandeasutustes külastuspiirangu kehtestamine (jõustub 18.05.2020) lähtuvalt on hooldekeskuse elanike külastamine jätkuvalt keelatud kuni  1.06.2020.

Täpsema info saamiseks ja küsimuste tekkimisel palume helistada meie kontaktidel.

Väljavõte Terviseameti üldkorraldusest:

Võttes aluseks nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lg 2 p 4, lg 10; haldusmenetluse seaduse § 51 lg 2; Sotsiaalministri 06.11.2009 määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus“ § 16 p 17

/…/

Otsustan inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, COVID-19 haigust põhjustava viiruse leviku tõkestamise eesmärgil:

1. Haiglates ja hoolekandeasutustes on külastuskeeld. Haiglates ja hoolekandeasutustes (välja arvatud haigla või hoolekandeasustuse klient) on lubatud viibida tervishoiuteenuse osutamise, korrakaitse, järelevalve või muude vajalike tööülesannete teostamise eesmärgil.

2. Erandina võib haigla või hoolekandeasutus lubada külastuse kliendi juurde humaansetel eesmärkidel (nt vaimse tervise seisundist tulenevalt, nt surija juurde).

3. Külastajatena on lubatud haiglasse ja hoolekandeasutusse sisenda ainult isikutel, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ning ei ole viimaste 14 päeva jooksul olnud lähikontaktis COVID-19 haigega. Nimetatud fakti tuleb enne külastust tõendada külastajal tervisedeklaratsiooniga.

Punktis 3 nimetatud piirangu rakendamise punktis 2 toodud erandite osas otsustab asutuse pidaja.

5. Külastusel peavad külastajad kasutama kaitsemaski ning külastajad, külastatav ja personal vajadusel muid asjakohaseid kaitsevahendeid vastavalt Terviseameti soovitustele ja asutuse pidaja kehtestatud nõuetele.

6. Juhul, kui haiglas või hoolekandeasutuses on haigestunud klient või töötaja või kui külastatakse haigestunud klienti, tuleb hoolekandeasutusel rakendada lisanduvaid meetmeid klientide, töötajate ning külastaja kaitsmiseks ning eraldamiseks vastavalt Terviseameti juhistele.

7. Hoolekandeasutustel tuleb korraldada töötajate, klientide ja külastajate teavitamine kehtestatud piirangust.

8. Korraldus jõustub 18. mail 2020. a, kuid mitte enne, kui see on teatavaks tehtud või kätte toimetatud adressaadile.

9. Korraldus kehtib 1. juunini 2020. a.

10. Korralduses kehtestatud nõuete üle teeb nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 44 lg 1 kohaselt järelevalvet Terviseamet. Nõuete täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lg 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid ja/või NETS § 461 lg 1-2 nimetatud vastutusmeetmeid. Vastavalt KorS § 28 lg 2 on sunniraha igakordse kohaldamise ülemmäär 9600 eurot. Vastavalt NETS § 461 lg 1-2 on tõrje nõuete rikkumise eest füüsilisele isikule rahatrahv kuni 200 trahviühikut ning juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot.

Jaga teistega:
  •  
  •  
  •  
  •