Järvamaa aasta õppijasõbralik tööandja 2020: SA Koeru Hooldekeskus

Järvamaa aasta õppijasõbralik tööandja 2020: SA Koeru Hooldekeskus

SA Koeru Hooldekeskuse missioon on olla uuenev ja inspireeriv hoolekande- ja tervishoiuteenuste osutaja ning juhtiv dementsuse valdkonna hoolekandeteenuste arenduskeskus Eestis. Ettevõte on ülla missiooniga, mille täitmisesse panustab iga kollektiivi liige. See peegeldab organisatsiooni head sisekliimat, kõrget töötajate rahulolu illustreerib ka pika staažiga töötajate arvukus. SA Koeru Hooldekeskus töötab argiselt oma põhiväärtustest lähtuvalt. Püüdes jääda kaasaegseks otsitakse uusi lahendusi ja arendatakse pidevalt oma teenuseid. Teenuste kvaliteedi tagavad pädevad ja motiveeritud töötajad ning uuendusmeelsuse vaimus õpitakse, arendatakse iseennast ning seeläbi ollakse eeskujuks ja inspiratsiooniks teistele. Mitmed SA Koeru Hooldekeskuse töötajad õpivad Järvamaa Kutsehariduskeskuses, seda nii koolipõhises kui töökohapõhises tasemeõppes ja erinevatel täienduskoolitustel. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon poolt korraldatava tunnustusüritusel oli tervelt kaheksa SA Koeru Hooldekeskuse töötajat esitatud sotsiaaltöönominentideks, mis on tunnistus nende pädevusest ja motiveeritusest teha oma tööd südamega. Lisaks oma töötajate koolitamisele ja iseseisvale õppimisele innustamisele pakub SA Koeru Hooldekeskus pakub sotsiaal- ja tervishoiuerialade õppuritele võimalust saada kogemusi tööks erinevate kliendigruppidega (eakad, liikumispuudega inimesed, dementsusega inimesed, vaimupuudega või psüühikahäirega inimesed, õendusabi patsiendid). Vajadusel pakutakse praktikandile ka toitlustust ja ööbimisvõimalust. Praktikavõimaluste pakkumisega loodetakse anda oma panus uute valdkonna spetsialistide lisandumisele Eesti tööturule.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
SA Koeru Hooldekeskuse juhatuse liige Terje Teder kinnitab, et sihtasutuse Koeru Hooldekeskus missioon on olla uuenev ja inspireeriv hoolekande- ja tervishoiuteenuste osutaja ning juhtiv dementsuse valdkonna hoolekandeteenuste arenduskeskus Eestis. „Soovides olla kaasaegne ja uusi lahendusi otsiv hoolekandeteenuseid pakkuv ettevõte, peame oluliseks töötajatesse panustamist. Ettevõtte areng ja teenuste kvaliteet sõltuvad meie arvates otseselt sellest, kui pädevad on töötajad. Uuenevad seadused ja kvaliteedinõuded ning tehnilised võimalused  tekitavad vajadust pidevalt end täiendada ja ajaga kaasas käia. Omalt poolt toetamegi selleks töötajate elukestvat õppimist, ka täiskasvanute gümnaasiumis haridustee jätkamist, ja teeme koostööd koolidega töökohapõhise kutseõppe rakendamisel. Koolitustel osalemine annab töötajatele juurde lisaks konkreetsetele teadmistele enesekindlust, julgust kasutada uusi töömeetodeid ja -võtteid ning võimalusi suhelda kolleegidega teistest asutustest. Sisekoolitustel õpitakse lisaks teadmiste omandamisele kolleege paremini tundma ning see aitab kaasa meeskonnatöö kvaliteedi tõstmisele,“ selgitab Teder.

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
„Sotsiaalhoolekande töö on vaimselt ja füüsiliselt pingeline. Teadlikkuse tõustes oskavad töötajad iseennast paremini hoida. Vaimselt ja füüsiliselt terved töötajad on aga ettevõtte jaoks suurim väärtus,“ on Teder veendunud. „Samuti oskavad professionaalsed töötajad pakkuda klientidele just neile vajalikku ning kvaliteetset, indiviidist lähtuvat teenust, ning klientide ja nende lähedaste rahulolu on meie jaoks väga oluline. Soovides olla juhtiv teenuste arendaja oma valdkonnas, peame eelkõige iseennast pidevalt arendama ja õppima. Alles siis saame jagada teadmisi ka teistega. Samuti võimaldavad head teadmised enesekindlalt ja edukalt osaleda nt kutsevõistlustel. Asutuse hea maine  ja edukad esinemised väljaspool ettevõtet sõltub otseselt töötajate teadlikkusest, oskustest ja rahulolust.“

Allikas: http://andras.ee/et/jarvamaa-aasta-oppijasobralik-tooandja-2020-sa-koeru-hooldekeskus

 

Jaga teistega:
  •  
  •  
  •  
  •