Õendusabi

ISESEISEV STATSIONAARNE ÕENDUSABI

Õendusabiteenuse eesmärk on patsiendi tervisliku seisundi ja toimetulekuvõime säilitamine ning
võimalusel parandamine, stabiilses seisundis patsiendi lühi- või pikaajaline ravi ja toetamine ning
vajadusel vaevuste leevendamine, inimese ettevalmistamine hooldusasutusse või koju
suunamiseks. Õendusabiteenust osutatakse vastavalt patsiendi vajadustele kas kodus, haiglas või
hooldusasutuses.
Haigekassa rahastab statsionaarset õendusabi, mida osutatakse haiglas. Patsiendi suunab
õendushaiglasse (endise nimetusega hooldusravihaiglasse) perearst või eriarst saatekirjaga.
Sotsiaaltöötaja või sotsiaalhooldaja saab samuti kliendi õendusabivajadusest teavitada tema
perearsti, kes hindab olukorda ja korraldab vastavalt sellele abi.

 

Õendushaigla

Haigekassas kindlustatutel kehtib patsiendi 15% suurune omaosalustasu haiglapäeva eest tasumisel,
mis on 01.04.2020  alates   12,68 eurot ööpäev.
Haigekassas kindlustatutel kehtib alates 15.08.2014 voodipäevatasu, mille suurus on 2,50 eurot
päevas, maksimaalset 10 päeva eest.
Patsientidele, kellel puudub ravikindlustus või kes muul põhjusel ei saa Haigekassa poolt teenust,
pakub SA Koeru Hooldekeskus samade teenuspõhimõtete alusel tasulist iseseisvat statsionaarset
õendusabi.

 

Iseseisev statsionaarne õendusabi ehk õendusabi osutamine haiglas on teenus patsiendile, kes on
stabiilses seisundis ega vaja pidevat arstiabi, kuid kes vajab õendusabi ja arsti poolt määratud ravi-
protseduuride osutamist mahus, mis ületab koduõenduse võimalused.
Iseseisev statsionaarne õendusabi võib olla vajalik:
pärast traumat, raskekujulise haiguse põdemist või kroonilise haiguse ägenemist;

raskest haigusest tingitud vaevuste leevendamisel.
Statsionaarset õendusabi osutatakse õendushaiglas, kus toimingute tegemine ja nende vajaduste üle
otsustamine on valdavalt õe pädevuses. Arst konsulteerib õendushaiglas viibivaid patsiente vastavalt
vajadusele, kuid vähemalt üks kord nädalas. Õel on alati võimalus küsida arstilt arvamust patsiendi
terviseprobleemide lahendamiseks.

 

Kuidas toimub suunamine õendushaiglasse?

 

Patsiendi õendushaiglasse suunamise vajaduse otsustab perearst vm eriarst kas ise või koos õega.
Arst väljastab saatekirja, millele märgitakse patsiendi tervise probleemid, vajalik ravi ning õde märgib
õendusabivajaduse.
Vajalikud uuringud peavad patsiendile enne õendushaiglasse suunamist olema teostatud ning talle
peab olema määratud vajalik ravi. Õendushaiglas viibimise aeg ja osutatavad teenused sõltuvad
patsiendi tervislikust seisundist ja õendusabivajadusest.

 

Millised on õendushaiglas osutatavad teenused?

 

Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuste hulka kuuluvad:
õendustoimingud (nt tervisenäitajate mõõtmine ja hindamine, lamatiste ravi ja ennetamine,
esmaabi andmine, kusepõie kateteriseerimine, stoomihooldus, haavaravi, liikumisravi,
inhalatsioonid)
patsiendi ja tema lähedaste õpetamine ning nõustamine nt abivahendite kasutamisel, toitumisel,
enesehooldustoimingute tegemisel, turvalisuse tagamisel
raviprotseduuride tegemine (nt vajadusel haavaõmbluste eemaldamine, ravimite manustamine jne)
vajadusel laboratoorsete uuringute jaoks materjali võtmine
surija vaevuste leevendamine.

Tegevusluba: L04373

Eesti Haigekassa: Lastekodu 48, 10144 Tallinn, infotelefon 16363, e-mail: info@haigekassa.ee

Terviseamet: Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, tel 6943500, e-mail: kesk@terviseamet.ee

RAVIJÄRJEKORD

 

Ravijärjekorda registreerimine:
SA Koeru Hooldekeskus peab ravijärjekorda haiglatarkvaras LIISA.
Ravijärjekorda registreerimine on tagatud kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 8.00-16.00.
Osakonna töö eest vastutab õendusjuht Kerlyn Kotkas.

Ravijärjekorda registreeritakse:
Tegevuskohas – SA Koeru Hooldekeskus, Ida 2, Koeru alevik, Järva vald, 73001 Järvamaa;
Telefoni 5553 1130 või e-posti kerlyn@koeruhk.ee vahendusel.
Tervishoiuteenuse osutajana registreerime kohe esimesel pöördumisel saabunud ravijärjekorra taotlused
olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.

Ravijärjekorra pidamine
Ravijärjekorda registreerimisel on vajalik perearsti või eriarsti saatekiri, mis vastab Sotsiaalministri
määrusele “Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise
tingimused ja kord” § 321. Koduõendusteenuse osutaja ja iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse
osutaja juurde suunamise saatekirja kanded.
Täpsem info tel 526 9541 või info@koeruhk.ee

NÕUSOLEK

ÕENDUSABI osutamiseks on vajalik patsiendi NÕUSOLEK
Õendusabiteenuse, nagu iga tervishoiuteenuse osutamiseks, on vajalik patsiendi nõusolek.
Kaitsmaks patsienti tervishoiuteenuse osutaja ehk kolmanda isiku sekkumise eest, on seadusandja
võlaõigusseaduses näinud ette kohustuse saada tervishoiuteenuse osutamiseks patsiendi nõusolek.
Õendusabi osakonna õel on kohustus küsida patsiendi nõusolekut ravile/õendusabi teenusele
tulekuks. Õendusabiteenuse osutamise nõusolekut ei saa me küsida patsiendilt, kes ei ole võimeline
kaaluma vastutustundeliselt poolt- ja vastuväiteid nõusoleku andmiseks, kuna ta ei mõista temaga
toimuvat ega sellega kaasnevaid tagajärgi. Sellisel juhul annab nõusoleku
tervishoiuteenuse/õendusabiteenuse osutamiseks patsiendi seaduslik esindaja. Seaduslik esindaja ei
ole patsiendi lähedane, sotsiaaltöötaja või muu kontaktisik. Patsiendi seaduslikuks
esindajaks/eestkostjaks olemise õiguse annab kohus, kes annab eestkostjale õiguse otsustada
patsiendile tervishoiuteenuse osutamise üle. Eestkostja määramiseks palume pöörduda avaldusega
kohtu poole.
Vajadusel küsige nõu oma valla sotsiaatöötajalt, samuti võite pöörduda Hooldekeskuse
sotsiaaltöötaja Malle Põldver poole telefonil 5552 2193 või info@koeruhk.ee.