Teenuselt lahkumine

Hooldekeskusest lahkumine

1. Isik arvatakse hooldekeskuse klientide nimekirjast välja:
1.1. isiku või tema seadusliku esindaja avalduse alusel;
1.2. suunamisotsuses toodud tähtaja lõppemisel (erihooldusteenus);
1.3. kohtuotsuse alusel kinnipidamiskohta või psühhiaatriahaiglasse sundravile paigutamisel;
1.4. kui klient ei täida lepinguga endale võetud kohustusi ja ei pea kinni kehtestatud kodukorrast;
1.5. kliendi surma korral.

2. Klient võib lahkuda ajutiselt hooldekeskusest sellekohase kirjaliku avalduse alusel. Äraminek
puhkepäevadel tuleb kooskõlastada vanemhooldajaga/vanemtegevusjuhendajaga nädala sees.

3. Kliendi ajutise lahkumise korral hooldekeskusest (koju või sugulaste juurde) hakatakse toiduraha
tagasi maksma alates teisest päevast. Raviasutuses viibimise aja
eest üldhooldusteenuse klientidele toiduraha tagasi ei maksta (tasutakse haigla arve).

4. Hooldekeskusest alaliseks lahkumine toimub kliendi või tema seadusliku esindaja avalduse ja
ülalpidamise- või majutuslepingu lõpetamise alusel.

5. Erihooldusteenuse võib lõpetada, kui:
5.1. suunamisotsuses toodud tähtaeg lõpeb;
5.2. isik ei soovi teenust suunamisotsuses märgitud tähtaja lõpuni omal soovil;
5.3. isik ei kasuta teenust kauem kui 2 kuud järjest, v.a. statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise
korral;
5.4. teenuse osutaja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud leping lõppeb;
5.5. erihoolekandeteenust teenust saav isik sureb.

6. Täisealiste ööpäevaringse hooldusteenuse lepingu lõpetamisest on asjast huvitatud pool
kohustatud hooldekeskusele ette teatama kirjalikult vähemalt üks kuu.

7. Lahkumisel antakse kliendile või tema esindajale üle kliendi isiklikud riided ja esemed, hoiule
antud väärtesemed, raha ning dokumendid.

Skip to content